დიდი წვეულება- ესპანეთში პოლიციამ უკანონო შეკრება დაშალა

Share on facebook
გაზიარება

ეს­პა­ნეთ­ში, ბარ­სე­ლო­ნას­თან ახ­ლოს ერთ-ერთ და­სახ­ლე­ბა­ში უკა­ნო­ნო წვე­უ­ლე­ბა გა­ი­მარ­თა, რო­მე­ლიც სულ მცი­რე 2 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში გრძელ­დე­ბო­და და 300-მდე ადა­მი­ა­ნი ეს­წრე­ბო­და.

პან­დე­მი­ის გამო და­წე­სე­ბუ­ლი შე­ზღუდ­ვე­ბის მი­ხედ­ვით ეს­პა­ნეთ­ში ერ­თდრო­უ­ლად შეკ­რე­ბის უფ­ლე­ბა მაქ­სი­მუმ 10 ადა­მი­ანს აქვს.

ეს­პა­ნე­თის პო­ლი­ცი­ამ შეკ­რე­ბის დაშ­ლა გა­და­წყვი­ტა, რა დრო­საც მის­მა მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებს წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა გა­უ­წი­ეს.

მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წვე­უ­ლე­ბა­ზე მყოფ თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს კა­ნო­ნის დარ­ღვე­ვის გამო ჯა­რი­მის სა­ხით 3 000 ევ­როს გა­დახ­და მო­უ­წევს, მის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს კი 60 000-ის.

444
მედეა მამფორია

მედეა მამფორია