სევილიის ცნობილი ფლამენკოს ფესტივალი Covid-სტილში

კო­რო­ნა­ვირუ­სი­ლი პან­დე­მი­ით გა­მოწ­ვე­ულ­მა ეკო­ნო­მი­კურ­მა კრი­ზის­მა, მსოფ­ლი­ოს სხვადსხვა ქვე­ყა­ნა­ში, ცხოვ­რე­ბის თით­ქმის ყვე­ლა სფე­რო მო­იც­ვა. მო­დის ბიზ­ნე­სი ერთ-ერთი სექ­ტო­რია, რო­მელ­საც ფი­ნან­სუ­რი ზა­რა­ლის ანა­ზღა­უ­რე­ბის­თვის მო­მა­ვალ­ში ძა­ლი­ან დიდი დრო დას­ჭირ­დე­ბა.

გა­მო­ნაკ­ლი­სი არ აღ­მოჩ­ნდა სე­ვი­ლი­ის (ქა­ლა­ქი სამ­ხრეთ ეს­პა­ნეთ­ში) ცნო­ბი­ლი ფლა­მენ­კოს ფეს­ტი­ვა­ლი, რო­მე­ლიც ან­და­ლუ­სი­ის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რე­გი­ო­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის­თვის შე­მო­სავ­ლის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წყა­როა. ფეს­ტი­ვალ­მა წელს მო­დის ბიზ­ნე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი გა­ა­ერ­თი­ა­ნა.

ტრა­დი­ცი­უ­ლად ხმა­უ­რი­ა­ნი ფეს­ტი­ვა­ლი ტუ­რის­ტე­ბის, სტუმ­რე­ბი­სა და ბაზ­რო­ბე­ბის გა­რე­შე ჩა­ტარ­და. წლე­ვან­დე­ლი ფეს­ტი­ვა­ლი სამ­გლო­ვი­ა­რო ფე­რე­ბით იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, რაც სიმ­ბო­ლუ­რად გა­მო­ხა­ტავ­და შექ­მნილ კრი­ზი­სულ ვი­თა­რე­ბას.

 

მო­დის ბიზ­ნე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და უმუ­შევ­რად დარ­ჩე­ნი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან დამ­ხა­რე­ბას და სა­გა­და­სა­ხა­დო შე­ღა­ვე­თე­ბის და­წე­სე­ბას ითხო­ვენ. ღო­ნის­ძი­ე­ბას მრა­ვა­ლი ცნო­ბი­ლი სახე და­ეს­წრო, მათ შო­რის ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბი, მო­დე­ლე­ბი, მომ­ღერ­ლე­ბი და დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი.

ეს ტრადიციული ფესტივალი კი პანდემიამდე ბევრად ფერადი და მხიარული იყო:

 

994
მედეა მამფორია

მედეა მამფორია